kategorie

Obchodní podmínky

ÚVODEM:

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě firmy: Jan Foltys, IČ:48423424, (dále jen: prodávající), na internetové adrese www.zarovkarna.cz (dále jen: web).

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňujé práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen: kupující).

Obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem a platnými zákony České republiky. Obchodní vztahy se řídí obchodním zákoníkem.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku prostřednictvím internetu mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:

Internetové rozhraní elektronického obchodu prodávajícího, obsahuje informace o zboží a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém rozhraní obchodu.

Internetové rozhraní elektronického obchodu prodávajícího obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém rozhraní obchodu prodávajícího, platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je ze strany kupujícího potvrzena dokončením objednávky (odesláním košíku ke zpracování) a tím se stává pro kupujícího závaznou.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo v poznámce.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Objednávky nad 10000Kč lze hradit pouze bankovním převodem-předem nebo online platební kartou.

PLATBA, DOPRAVA, EXPEDICE:

PŘEPRAVCE: ČESKÁ POŠTA

BANKOVNÍ PŘEVOD - 149Kč ( platba objednávky předem - č. účtu 2100223876/2010 , V.S. číslo objednávky, online platba kartou)

DOBÍRKA -199Kč ( platba objednávky při převzetí zásilky)
 

PŘEPRAVCE: PPL

BANKOVNÍ PŘEVOD - 99Kč ( platba objednávky předem - č. účtu 2100223876/2010 , V.S. číslo objednávky, online platba kartou)

DOBÍRKA -149Kč ( platba v totovosti/kartou, při převzetí zásilky)

 

ZÁSILKOVNA

BANKOVNÍ PŘEVOD - 59Kč ( platba objednávky předem - č. účtu 2100223876/2010 , V.S. číslo objednávky, online platba kartou)

DOBÍRKA -89Kč ( platba v hotovosti, při převzetí zásilky)

Uvedené ceny přepravců platí pouze pro přepravu v rámci České republiky, zboží dodáváme pouze na adresy v České republice.

Expedice zboží probíhá typicky během 24 - 48 hodin po potvrzení objednávky a obdržení platby. V případě jiné dodací lhůty informujeme zákazníka e-mailem.

Objednávky nad 10000Kč lze hradit pouze bankovním převodem-předem nebo kartou.

REKLAMACE:

Reklamace jsou vyřizovány v souladu s "reklamačním řádem" internetového obchodu zarovkarna.cz a právním řádem platným v ČR. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem, který je nedílnou součástí smlouvy.

V případě zjištění poškození výrobku způsobeného přepravou, doporučujeme ihned s přepravcem sepsat škodní zápis.

Reklamace se řídí občanským zákoníkem č.40/1964 sb. §619 - §627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

Záruční lhůta se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené v rozporu s návodem k použití, na opotřebení věci způsobené jejím běžným užíváním.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou montáží a manipulací.

Dále se odpovědnost prodávajícího nevztahuje na vady způsobené elektrickým přepětím v rozvodné síti, používáním zboží v podmínkách s nadměrnou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými vlivy nebo náhlými změnami v těchto podmínkách, a to v rozporu a návodem k jeho použití. Neodbornou instalací, neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním údržby v rozporu s návodem k použití. Provedením neodborného zásahu či změnou parametrů, přírodními živly nebo vyšší mocí (povodně apod.).

ADRESA A PODKLADY PRO ZASLÁNÍ REKLAMACE:

Adresa pro zaslání reklamovaného produktu: Jan Foltys Malátova 628/13 Ostrava, 72100

Zásilka s reklamovaným zbožím musí obsahovat kopii dokladu o koupi, podrobný popis závady, a dostatečné kontaktní informace kupujícího.

Zásilku s reklamovaným zbožím označte viditelně nápisem "REKLAMACE".

Zásilky s reklamovaným zbožím odesílejte balíkem nebo doporučenou zásilkou. Reklamace zaslané na dobírku nebudou přijaty.

V případě oprávněné reklamace hradí náklady spojené s reklamací prodejce. V případě neoprávněné reklamace hradí náklady spojené s reklamací kupující.

V případě vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamčního řízení. V případě neoprávněné reklamace se záruční lhůta neprodlužuje.

V případě kdy byla reklamace zboží vyřízena v zakonné záruční lhůtě výměnou zboží za nové, začíná běžet znovu od data převzetí nové věci.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA:

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat firmu Jan Foltys Malátova 628/13 Ostrava, 72100, email: info@zarovkarna.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2  Převzetí zboží:

a) Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu: Jan Foltys Malátova 628/13 Ostrava, 72100. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží hradí odesílatel.

2.3 Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží:
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODEJCE:

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech kdy se již zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem došlo ke změně ceny u dodavatele.

Prodejce si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než v objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí jeho objednávky. Pokud je cena vyšší než je cena v objednávce, prodejce neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo odmítnout.

UŽIVATELSKÝ ÚČET:

Na základě registrace kupujícího provedené na stránce e-shopu zarovkarna.cz, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci v e-shopu zarovkarna.cz a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.


Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: (více informací zde:)

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: titul, jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa dodání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES:

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, SMS zpráv na telefonní číslo kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@led-usporka.cz.
2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html
4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět se zbožím pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy.

Vzorový dokument Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy ODSTOUPENI_OD_SMLOUVY.pdf

V Ostravě dne: 18.3.2020

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.(více informacíNesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).